Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement Botenhaven


   1 ) Bij uitgave van dit reglement vervallen alle vorige .

   2 ) Het botensteiger is eigendom van het Waterschap Rijn & IJssel . Het is ten strengste verboden om iets aan de
        steiger te bevestigen ( door middel van b.v. schroeven / boren / enz. enz. ) .

   3 ) De boothouder moet lid zijn van de H.S.V.  D.O.I.J. . Wil men zijn boot delen met een medegebruiker dient men  
        dit bij aanvaarding van de ligplaats te melden bij de havenmeester .
        Ook een eventuele medegebruiker moet lid te zijn van de H.S.V. D.O.I.J.

   4 ) Aankomende boothouders die in aanmerking willen komen voor een vrijkomende ligplaats kunnen dit bij de
        havenmeestermelden en op de wachtlijst worden geplaatst .

   5 ) Iedere boothouder ontvangt een reglement betreffende zijn ligplaats . Er wordt per ligplaats slechts 1 sleutel
        uitgegeven voor de toegang tot het botensteiger . Iedere boothouder is verplicht een reserve sleutel af te dragen
        aan het bestuur / havenmeester om indien bij calamiteiten te kunnen optreden .

   6 ) Nieuwe boothouders zijn verplicht het lidmaatschap & boten contributie per incasso te voldoen .

   7 ) Boothouders / gebruikers zijn verplicht voor het bevestigen van de boot aan het steiger gebruik te maken van de
        afmeer ogen welke door het Waterschap zijn aangebracht .

   8 ) Bij opzegging van zijn ligplaats is de boothouder verplicht zijn sleutel van de toegangspoort in te leveren , het
        sleutelgeld wordt dan terug gegeven . Kopiëren en vermeerderen van de sleutel is niet toegestaan . Bij verlies
        dit melden bij de havenmeester .

   9 ) Indien men 1 jaar geen gebruik maakt van zijn ligplaats ( zonder toestemming van het bestuur ) vervallen alle
        rechten , dus ook die op de ligplaats .

  10 ) Wanneer een boothouder zijn boot verkoopt zit daar niet het recht op de ligplaats bij .

  11 ) De boothouder is verplicht ten alle tijde zijn boot vaar klaar te hebben en te houden , en dit na regenbuien
         regelmatig te controleren om beschadigingen aan ligplaats en steiger te voorkomen .

  12 ) Wanneer door verwijtbare nalatigheid uwerzijds uw boot moet worden leeggemaakt om ondergaan te
         voorkomen zal hiervoor € 25,00  per keer in rekening worden gebracht , terwijl bij herhaling het bestuur kan
         besluiten uw bootplaats tussentijds op te zeggen.
         Iedere boothouder is verplicht haar / zijn telefoonnummer of e-mail adres
        door te geven op dat vroegtijdig waarschuwen mogelijk is . Indien men de boot zelf tussentijds uit het water haalt
        dient men de havenmeester hiervan in kennis te stellen . 

  13 ) Jaarlijks dienen op de door het bestuur te bepalen data de boten in of uit het water te worden gehaald , hierover
         wordt mededeling gedaan op onze website of Facebook pagina  , tevens kan men ook schriftelijk of per mail
        worden  geïnformeerd over deze datum . Men is als botenhouder verplicht hierbij aanwezig te zijn  of voor een
        vervanger te zorgen .
        Wil men tussentijds de boot IN of UIT het water halen dan zijn hier kosten aan verbonden, € 10,00
        per keer voor bestaande leden , voor nieuwe leden is het tussentijds IN het water leggen van de boot gratis .
        Beschadigingen van ligplaats / steiger of boot van een ander is voor rekening van de boothouder .

  14 ) De boten liggen op de ligplaats en de winteropslag voor eigen risico , zorg dus voor voldoende dikte van de
         ketting en een slot van behoorlijk formaat aan de boot en afmeer oog.
         De ketting dient i.v.m. de wisselende waterstanden 1,30 m lang te zijn, en mag dus niet opgerold aan de
         paal op de steiger liggen , maar volle lengte tussen boot en paal .

  15 ) De ketting mag alleen aan de ring bevestigd , dus niet om de paal .

  16 ) De boot moet voorzien zijn van het nummer dat overeen komt met de ligplaats .

  17 ) Vissen vanaf de steiger is niet toegestaan , ook het vissen van uit een aangemeerde boot aan de steiger is niet
         toegestaan .

  18 ) Restanten van voer etc. mogen niet in de boot worden achter gelaten .

  19 ) Een ieder is verplicht zijn boot in goede staat te houden .

  20 ) Opzegging bootplaats  dient schriftelijk voor 1 oktober te gebeuren , bij tussentijdse opzegging is er geen recht
        op restitutie van het liggeld of contributie of deel daar daarvan . 

  21 ) Het liggeld & contributie van incasso leden wordt per medio November van de opgegeven rekening
         afgeschreven door Sportvisserij Nederland .

  22 ) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur .

         Gaanderen  November 2018

         Het inschrijving formulier is verkrijgbaar bij de havenmeester .